ව්‍යවසාය සංස්කෘතිය

ව්‍යවසාය සංකල්පය: ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීම යනු අප වෙනුවෙන් වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමයි.
ව්‍යවසාය ආත්මය: ඔබේ සහකරු වීමට.
ව්‍යවසාය ඉලක්කය: සුදුසුකම් ලැබීම යනු සමාජයට ඇති යුතුකම වන අතර හොඳ ගුණාත්මකභාවය යනු සමාජයට ලැබෙන දායකත්වයයි.
ව්‍යවසාය සේවය: පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යන්න.