පොහොර පරීක්ෂක

  • Rotary Drum Sieving Machine

    රොටරි ඩ්‍රම් වැටලීමේ යන්ත්‍රය

    එම රොටරි ඩ්‍රම් වැටලීමේ යන්ත්‍රය සංයුක්ත පොහොර නිෂ්පාදනයේ පොදු උපකරණයක් වන අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් ආපසු ලබා දුන් ද්‍රව්‍ය හා නිමි භාණ්ඩ වෙන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ, අවසාන නිෂ්පාදන වර්ගීකරණය අවබෝධ කර ගැනීම සහ අවසාන නිෂ්පාදන වර්ගීකරණය කිරීම ද සිදු කරයි. 

  • Linear Vibrating Screener

    රේඛීය කම්පන තිරය

    එම රේඛීය කම්පන තිරය කම්පන මෝටරයෙන් ප්‍රබල කම්පන ප්‍රභවයක් භාවිතා කරයි, ද්‍රව්‍ය තිරය මත සොලවා සරල රේඛාවකින් ඉදිරියට යයි.